עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

עו"ד צוואות


החלטת לבצע צוואה?

אם כן, חשוב שהצוואה תערך באופן מקצועי, אשר ישקף את כוונתך ואת רצונך בצורה הטובה והנכונה ביותר. 

עריכת צוואה בכלל ועריכת צוואה במרכז בפרט, חייבת להיות בהתאם לכוונה ולרצון המצווה, על פי הוראות המצווה ובאופן הברור ביותר לכל מי שיקרא את הצוואה.  

הצוואה חייבת להיכתב  בשפה נהירה, שאינה משתמעת לשתי פנים, בשפה הברורה למצווה ומפורטת ככל האפשר לרבות: פרטים מלאים של המוריש והיורשים, פירוט הרכוש, פירוט האפשרויות השונות והסיבות לרצון המצווה.

ישנם 4 סוגי צוואות : בכתב יד, בעדים, בפני רשות ובעל פה.

במאמר זה נתמקד בכללי עריכת צוואה בעדים.

צוואה בעדים יכולה להיות צוואה לפרט ו/או צוואה הדדית
 

כללים חיוניים לעריכת צוואה בעדים:

 • מומלץ לכתוב פרוטוקול בו יצוין כל הקשור בצוואה:
 1. איך הגיע המוריש למשרד עורך הדין (בהמלצת מי?, איך פיזית, מה לבד וכו').
 2. כמה פגישות נערכו.
 3. מה נאמר בכל פגישה.
 4. תיעוד טקס החתימה על הצוואה.
 • יש לבדוק עם המצווה מדוע החליט לעשות צוואה.
 • יש לשמוע את הסיפור המשפחתי של המצווה, רצונו, הרכוש שיש לו וכו'.
 • מומלץ לתחקר את המצווה על כמה שיותר פרטים לגבי משפחתו, כוונתו, רצונותיו ולהבין ממנו שאכן הבין את השלכות הצוואה.
 • מומלץ במידת הצורך לדרוש מהמצווה להמציא מסמכים המעידים על רכושו (נסח טאבו, ח.פ. של חברה, חשבונות בנקים וכו'), העתקי ת.ז של המצווה והיורשים וכל הפרטים הנדרשים לצורך עריכת הצוואה בצורה המדויקת ביותר.
 • חלוקת העיזבון: מומלץ לפרט את חלוקת העיזבון ליורשים או בפירוט הרכוש או באחוזים, בנוסף לכתיבה החשבונאית. למשל: ... יקבל 1/4 (25%) מכלל העיזבון....
 • חליפי יורש: ראוי לציין מיהם חליפי היורש במקרה מוות של היורש הראשון ולציין האם הוא "יורש במקום יורש" או "יורש אחר יורש":
 1. יורש אחר יורש-  אם מת היורש הראשון לפני המוריש, לא זכה הוא בעיזבון. לפיכך אין ליורש השני אחרי הראשון זכות בעיזבון.
 1. יורש במקום יורש, היורש החליפי יזכה אם לא זכה היורש הראשון, בין שמת היורש הראשון, בין שנמצא פסול לרשת ובין שהסתלק מהמגיע לו בעיזבון.
 • ראוי לרשום במסגרת הצוואה את פרטי אותו אדם או ישות משפטית שהמוריש לא רוצה שיזכה בעיזבונו.
 • רצוי לקבוע באיזה תנאים ימונה מנהל עיזבון אם בכלל ואם כן, מי יהיה מנהל העיזבון.
 •  על המצווה לחתום על כל עמוד בצוואה ובמידה ויש תיקונים בכתב יד ליד התיקון.
 • על העדים לחתום על כל עמוד בצוואה ובמידה ויש תיקונים ליד התיקון.
 • מומלץ לדרוש ממצווה קשיש או חולה מסמך רפואי המעיד כי הינו כשיר לחתום על צוואה.
 • את טקס החתימה על הצוואה מומלץ לתעד גם בצילום בוידאו.  
 • את צילום הוידאו יש לשמור אצל העדים למקרה של התנגדות לצוואה.
 • מומלץ לבצע את הצוואה ב- 4 עותקים, שני עותקים ליתן בידי המצווה ושניים להשאיר במשרד עורך הדין.

 

צוואה הדדית

מדובר בצוואה לפיה בני זוג מסתמכים אחד על צוואת האחר. הכללים וההתניות לצוואה הדדית מצויים בסעיף 8א. לחוק הירושה, אשר מעבר לציטוטם, לא נרחיב עליהם במאמר זה וכדלקמן:

"צוואות הדדיות (תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

8א.     (א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על    צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

           (ב)  לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2)   לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

                     (ב)    לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

                    (ג)    הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה."

 

כללים חיוניים בעריכת צוואה הדדית

מעבר לביצוע כל הכללים המפורטים לעיל לגבי עריכת צוואה בעדים, להלן כללים נוספים לעניין עריכת צוואה הדדית בעדים.

 • ראוי לרשום בכותרת - צוואה הדדית.
 • חשוב להסביר למצווים את סעיף 8א' לחוק הירושה על יתרונותיו וחסרונותיו.
 • מומלץ לערוך שתי צוואות נפרדות לכל אחד מהמורישים.
 • מומלץ להסביר למורישים כי יש לבדוק את כלל הזכויות הסוציאליות של כל אחד מהם, על מנת לוודא מי המוטבים למקרה מוות בקרנות, בקופות ובביטוחים, שכן "כוחו" של המוטב למקרה מוות גובר על הכתוב בצוואה ובאם ברצונם שהכתוב בקרנות ובקופות יהיה זהה למבוקש בצוואה, עליהם להתאים את שם היורשים בקופות ובקרנות בהתאם.
 • מומלץ במקרה של חשבונות בנקים משותפים להורות למורישים לבדוק אם חתמו על טופס אריכות ימים.

 

לסיכום: עריכת צוואה בעדים, מחייבת דיוק בפרטים וכתיבת הוראות  מדויקות ומפורטות של המצווה.

 משרד עורכי דין פרי, עורך דין צוואות במרכז, עוסק בתחום הצוואות והירושות ויפעל למען ייצוגכם בצורה המקצועית וההוגנת ביותר, הן בעריכת צוואה על פי חוק ובצורה המשקפת את רצונכם באופן הנהיר ביותר והן בייצוג משפטי בסכסוכי ירושה מסורבלים

 

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר