עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

עו"ד ידועים בציבור


"ידועים בציבור" הוא מושג הרווח בארץ מזה שנים, אולם החוק אינו מגדיר את המושג באופן חד ערכי. הכוונה, על כל פנים, היא לבני זוג שאינם נשואים, אך מעמדם וההתייחסות לסטטוס שלהם בחלק מהחוקים ובפסיקות שונות, הם כשל בני זוג נשואים.

-על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה- 1995, בית המשפט לענייני משפחה הוא אינסטנציה האמונה על מתן מענה להסדרה של סכסוכים בתוך המשפחה, גם לזוגות המוכרים כידועים בציבור, אשר בפועל אינם נשואים.

מעמד "הידועים בציבור" נוצר בשל תנאי המציאות, ולפיכך בא הוא לידי ביטוי בחקיקה, אף שההגדרה לגביו בחוקים שונים לא אחידה. אף על פי כן, נוהג בית המשפט לאמץ את האופן בו מגדיר חוק הירושה את המעמד, לפיו ידועים בציבור הינם "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף".

על הגדרה זו עונים בני זוג אשר חיים יחדיו מבחירה בשל סיבות שונות. לעיתים מתוך אידיאולוגיה המתנגדת למוסד הנישואין הדתי. יש העושים את הבחירה מתוך מניעים כלכליים – הרצון לא לאבד זכויות פרטניות כמו עזבונות פנסיוניים לאחר מותו של בן זוג קודם, או לא לוותר על זכויות של חד הוריים אם יינשאו. יש שקיימת מגבלה דתית להינשא, למשל איסור על כהן לשאת גיורת או גרושה.  כך גם קיימות סיטואציות בהן יש לבני זוג קושי לפרק את חיי הנישואים, ומצבים של בני זוג מדתות שונות, שאינם יכולים להתחתן על פי ההלכה היהודית.

ככלל, נקבע על פי הפסיקה כי ידועים בציבור חייבים בהוכחת קיומם של שני יסודות:
א. ניהול של משק בית משותף. דהיינו, הפסיקה מדגישה את אלמנט המאמץ המשותף לניהול משק בית, ואת חיי השיתוף. על פי רוב יוכיחו את קיום היסוד מדור משותף, אכילה, לינה והלבשה, כאשר כל אחד מבני הזוג מקבל את מהשיתוף את הדרוש לו ותורם לטובת חיי השיתוף מכספו או מעמלו לפי יכולתו. כלומר, מקיימים חיי משפחה משותפים כפי שנהוג בין בעל לאישה.
ב. קיום חיי אישות תחת קורת גג אחת. היינו, בני זוג המקיימים אורח חיים של אינטימיות כמו בעל ואישה, ומציגים מערכת יחסים המושתת על חיבה ואהבה, על כבוד, נאמנות הדדית ומסירות. עדות לכוונה מצידם לקשור את גורלם זה בזה.

זה לא מכבר הכירה הפסיקה כידועים בציבור בבני זוג אשר גרו יחדיו, אולם בשתי דירות שונות לסירוגין ("מגורי קפיצה").

זוגות המעוניינים כי יכירו בהם כידועים בציבור לשם הבטחת קבלה של זכויות סוציאליות שונות, זכויות ירושה וכדומה, שומה עליהם להוכיח דבר קיומם של יסודות המעמד. מדובר בהוכחה עובדתית, אשר יש להוכיחה בראיות. אם הצורך בהוכחה עולה לאחר פטירה של אחד מבני הזוג, הרי שמתגלע קושי בהוכחה, וכך גם במקרה שאחד מבני הזוג הוא המכחיש כי הוא במעמד של ידוע בציבור. נטל ההוכחה במקרים מסוג זה הינו על הטוען לסטטוס של ידועים בציבור.

הביטוח הלאומי וחוקים סוציאליים מכירים במוסד הידועים בציבור לצורך ביטוח זקנה, ביטוח שארים וכדומה. כך זכאי לעיתים הידוע בציבור של נפטר לגמלה. בנושא תשלומי מס, טוב יותר מצבם של ידועים בציבור מזה של בני זוג נשואים. עדיפות שאף מתרחבת אצל בעלי הכנסות גבוהות. זאת מפני שחישוב מס ההכנסה מבוצע על פי הכנסה משותפת של בני זוג. אולם רגולציית החישוב המשותפת שגובה המס עליה גבוה, אינה חלה על זוגות הידועים בציבור.

כמו כן, החוק מגדיר את זכויות הידועים בציבור, למשל בדיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני החוזים וכו'. כך, למשל, בעל מעמד ידוע בציבור שבן זוגו נפטר זכאי למזונות מעיזבון הנפטר, בתנאי שאף אחד מהם לא היה נשוי לאחר.
 
חתימה על הסכם ממון או על הסכם לחיים משותפים מקובלת בקרב זוגות ידועים בציבור. הסכם כזה יכול לקבל בבית המשפט תוקף של פסק דין, אך הוא אינו מחויב באישורו של בית המשפט. מקובל שההסכם יסדיר גם חלוקה של תשלומים יומיומיים במסגרת אחזקת הבית. רבים מסדירים במסגרת הסכמי ידועים בציבור את עניין הפרידה ופירוק הזוגיות, אם יתרחשו, ואת השמירה על זכויות הרכוש של כל אחד מהצדדים. זוגות עם ילדים נוהגים לא אחת להסדיר מראש גם את עניין משמורת הילדים ומזונות הילדים באם יפרדו.

בפטירה של אחד מבני הזוג או בפרידה של ידועים בציבור מתקיים הסדר רכושי על פי "חזקת השיתוף". משמע שנכסי בני הזוג אשר נצברו במהלך חייהם המשותפים יחולקו באופן שוויוני. הוא הדין לגבי חובות, אם נצטברו כאלה על ידי בני הזוג במהלך החיים המשותפים.

במציאות הקיימת מולידים זוגות ידועים בציבור ילדים, מנהלים יחדיו משקי בית נורמטיבים וצוברים במסגרת זו רכוש משותף. זכותם לרשת האחד את השני מתקיימת כאשר מתקיימים שלושת תנאים מצטברים אלה:
1.קיימו יחדיו חיי משפחה
2. ניהלו משק בית משותף
3. בעת שנפטר אחד מהם לא היה השני נשוי לאדם אחר.
יחד עם זאת ניכרת גישה מחמירה  בעניין ירושה על פי צוואה כשמדובר בזוגות ידועים בציבור. במקרה זה לא די ב"צוואה משתמעת" אלא יש צורך בצוואה מפורשת. משמע, במקרה של קיום צוואה מפורשת על פיה אין הנפטר מוריש דבר לבן זוגו, אין משמעות לצוואה המשתמעת מתוקף חייהם המשותפים של הידועים בציבור.

סוגיה מעניינת נוספת דנה במשך הזמן של החיים המשותפים המספיקים לצורך הגדרה של ידועים בציבור. בשנים האחרונות הפסיקה הקלה בעניין זה בקביעתה כי פרק זמן של שלושה חודשים, די בו כדי להכליל את בני הזוג בהגדרה (פס"ד היועמ"ש נגד שוקרן).

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר