עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

הסכם גירושין


מטרתו העיקרית של הסכם גירושין, היא להסדיר את כלל הנושאים המשותפים לבני הזוג ואשר נוהלו על ידם במשותף או בנפרד לאורך נישואיהם.

תוכן הסכם הגירושין

הנושאים המוסדרים בהסכם גירושין בכלל והסכם גירושין במרכז בפרט, כוללים בד"כ את הנושאים הבאים: גירושי הצדדים, זמני השהייה של הצדדים עם ילדיהם, מזונות הילדים, חלוקת רכוש הצדדים בארץ ובחו"ל  ולרבות: זכויות סוציאליות הרשומות על מי מבני הזוג, כספים, נכסי מקרקעין, חשבונות בנקים, רכבים וכו'. קרי, רכוש המוחזק בידי בני הזוג יחדיו ו/או על ידי מי מהם בנפרד.

על הסכם גירושין לכלול בתוכו את הסכמות הצדדים בנושאים המפורטים לעיל, באופן הצופה פני עתיד ובכפוף לדין הנוהג ולהלכות המשפטיות בנושאים השונים.

הסכם גירושין יכול שינוסח מיד עם החלטת הצדדים להתגרש זה מזו, או לחילופין, יכול שינוסח הסכם גירושין, גם לאחר הגשת תביעות בין הצדדים לבית הדין הרבני ו/או לבית המשפט לענייני משפחה ואף לאחר התנהלות ארוכה וממושכת בערכאות משפטיות.

צדדים המעוניינים להגיע להסכם גירושין, מומלץ כי יתייעצו עם עו"ד  ו/או עו"ד מגשר, מומחה בתחום דיני המשפחה, המתמחה בניסוח הסכמים מסוג זה והיודע להתאים הסכם למכלול הנושאים המתייחסים לאותו בני זוג ובהתאם למקרה הספציפי. זאת על מנת לוודא כי הסכם הגירושין, יכלול את כל הנושאים הרלוונטיים בהתאמה לזוג המתגרש, מתוך ראיה שהרשום בהסכם הגירושין יתייחס גם להתנהלות עתידית של הצדדים ויענה על הסכמות הצדדים.

ככל שהסכם גירושין מפורט יותר, כך הוא מונע בעתיד התנהלות בערכאה משפטית ו/או פרשנות בניגוד להסכמות הצדדים.

תוקפו המשפטי של הסכם הגירושין

על מנת ליתן תוקף משפטי להסכם גירושין, לא די בחתימתו על ידי בני הזוג. לאחר חתימת הסכם הגירושין יש להגיש בקשה לאישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה ו/או בבית הדין הרבני האזורי, על מנת ליתן להסכם הגירושין תוקף משפטי כפסק דין.

מקרים בהם לא יאושר הסכם גירושין בערכאה משפטית

בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים, אינם משמשים כ"חותמת גומי" באישור הסכמי גירושין. שכן, לא יאושר הסכם גירושין אשר נראה כי הוא נוגד את הדין ו/או את תקנות הציבור.

כך גם לא יאושר הסכם גירושין, במקרה בו יעלה חשש על ידי המותב המאשר, כי הסכם הגירושין מפלה באופן מובהק את אחד הצדדים לטובת השני ו/או במקרה בו יסבור המותב המאשר כי הסכם הגירושין אשר הונח בפניו, מכיל בתוכו סכומי דמי מזונות גבוהים ללא הצדקה, או  פחותים, שאינם תואמים את הכנסות הצדדים ואת צרכי הקטינים ו/או בניגוד לדין.

כך גם לא יאושר הסכם גירושין, במקרה בו יסבור המותב המאשר כי קיימים תנאים ו/או הגבלות, אשר אינם סבירים ואשר עלולים להזיק למי מהצדדים ו/או לילדיהם לאחר אישור ההסכם.

ביטול הסכם גירושין

הסכם גירושין שאושר בפני בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני וקיבל תוקף של פסק דין, קשה מאוד לבטלו, אך לא בלתי אפשרי.

הסכם גירושין בכלל והסכם גירושין במרכז בפרט, יכול שיתבטל אך ורק בהוכחת אחת העילות לביטול חוזה סטנדרטי כגון: הטעייה, טעות, עושק, כפיה וכו', המפורטות בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 (להלן: "חוק החוזים").

גישת בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים ביחס לביטול הסכמי גירושין שניתן להם תוקף של פסק דין, נוהגת כיום שלא לבטל הסכם גירושין, אלא אם יוכח כי אחד הצדדים אינו יכול לעמוד בהוראות ההסכם ו/או שהסכם הגירושין עליו חתמו הצדדים נחתם לאחר טעות ו/או הטעיה ו/או בכפיה ו/או בעושק של אחד הצדדים את הצד השני וכד'.

בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני, שוקלים במסגרת שיקוליהם לביטול הסכם גירושין את העובדה כי הצדדים הסכימו ביניהם על הכתוב בהסכם הגירושין, חתמו עליו, הגישו את הסכם הגירושין לאישורו בפני ערכאה משפטית, עמדו יחדיו מול הערכאה המשפטית ואישרו בפני כבוד השופט או הדיין את הסכמתם החתומה על גבי הסכם הגירושין.

המהלכים האלו אותם ביצעו בני הזוג בחתימתם על הסכם הגירושין ואישורו, יש בהם חשיבות רבה במעלה. שכן, פעולותיהם של הצדדים עד לחתימתם על ההסכם ואישורו בערכאות משפטיות בנוכחותם, יש בהן כדי להעיד על גמירות דעתם של הצדדים טרם חתימתם על הסכם הגירושין וטרם אישורו.

יצוין, כי נושאים כמו מזונות קטינים ומשמורת, יכול שיוסדרו בהסכם הגירושין, אך בגינם ניתן להגיש תביעות חרף האמור בהסכם, באם אחד הצדדים נקלע לשינוי נסיבות מהותי בחייו, אשר בגינו יתבקש השינוי בהסכמות הצדדים.

השכלתם, וניסיונם המקצועי והאישי של עורכי הדין שוש ויורם פרי בתחום זה, יסייעו לך, המתגרש, להגיע להסכם גירושין  מסודר תוך ראיה עתידית של יכולתך לעמוד בתנאי ההסכם, מתוך מגמה להגן על ילדיך ועל זכויותיך לטווח הארוך.

 

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר